Бидете внимателни од кого купувате Woolmark производи.

Пазарот е преплавен со производи меѓу кои има многу копии коишто многу потсетуваат на оригиналите, а всушност се ефтини и неквалитетни копии.
Единствена сигурна гаранција е купувањето кај овластени и лиценцирани компании од страна на Woolmark којшто е задолжен за контролата на квалитетот.
Premium е единствена лиценцирана фирма од страна на Woolmark за територијата на Македонија.
WOOLMARK потврдува дека производите се обележани со заштитниот знак (Certification Trade Mark) изработени од чиста рунска волна и со своите карактеристики достигнуваат високи стандарди и спецификација со Woolmark квалитет.

На документот што доаѓа со оригиналниот производ, WOOLMARK потврдува дека производите обележани со името на овој бренд се изработени од водена чиста вода и дека нивните карактеристики ги задоволуваат високите стандарди и спецификации на квалитетот на Woolmark.

Woolmark – Woolmark – е најголемиот текстилен бренд во светот на сите времиња и е гаранција за квалитетни производи од волна. Сопственик Woolmark симбол, Woolmark компанијата, е меѓународна компанија основана во 1937 година, тоа не е производство ниту комерцијални организации, но тоа е во интерес на земјоделците и потрошувачите Австралија производи од волна во светот, основана на високи стандарди на квалитет Woolmark за разни волнени производи произведени и продадени Woolmark лиценцирани партнери.
Спецификациите за квалитетот на Woolmark се идентични во сите делови на светот и постојано се контролираат во сертифицирани лаборатории Woolmark.

Лиценцирање партнери – производство на волнени производи, Woolmark компанијата отстапи Woolmark дозвола – правото на користење на оваа ознака за сите на квалитетот на производите достигне Woolmark стандарди, кои се во Европа под контрола на уверение лабораторија Woolmark во Biella, Италија.

Woolmark, компанијата Woolmark, го регистрирала и го заштитила својот симбол за волнен квалитет на производ во 140 земји во светот и ги идентификувал сите свои партнери со број на лиценца.

Многу компании продаваат производи без да имаат лиценца, но покажуваат нечија лиценца и на тој начин ги заведуваат идните клиенти.

Премиум Ексклузивно (регистарски број: 30000171 за постелнина производи од 100% волна квалитет Woolmark) е лиценциран продавач Woolmark во Србија и единствениот овластен за лиценцирање партнер на територијата на Македонија. производите на компанијата достигна квалитетот Woolmark и врз оваа основа, како Woolmark лиценцирање партнер, овластени за волнени производи во себе продава како квалитет Woolmark и етикета Woolmark нивно обележување, врз основа на контрола на квалитетот и сертификати за квалитет (www.premiumexclusive.rs) .

На пазарот на Србија и Македонија се соочуваат со многу компании и поединци кои лажно се претставуваат и zloupotrebaljavaju Woolmark бренд не само грижа и Премиум Ексклузивно, и со користење на лиценца, каталози, веб-сајт и се однесуваат на мрежа Премиум Ексклузивно. Значи, најдобро е да проверите кога се сретнувате со Премиум ексклузивното продавачот, без разлика дали има идентификациска картичка со слика, и затоа не заборавајте да купите од Premium Exclusive.